Nieuwe wet maakt het mogelijk.

Voorkom faillissement!

Stichting Continuüm

Het midden- en kleinbedrijf verkeert als gevolg van de covid-19 crisis in zwaar weer. Veel ondernemers zien hun rendementen en kaspositie steeds verder onder druk komen staan.

Tot nu toe is een faillissementsgolf uitgebleven. Dit vanwege coulance van de zijde van schuldeisers, maar vooral door de ruime steunpakketten van de overheid.

Maar de overheidssteun is van tijdelijke aard. Voor iedere ondernemer leeft dan ook de vraag “hoe verder?” als de wereld weer is genormaliseerd.

Want dan moet rekening worden gehouden met het wegvallen van de overheidssteun (o.a. TVL en NOW) maar vooral met normalisering van het inningsbeleid van de belastingdienst. Niet alleen zullen lopende belastingen zoals loon- en omzetbelasting weer tijdig moeten worden afgedragen; bovenal zal een begin moeten worden gemaakt met de aflossing van de inmiddels opgebouwde fiscale schulden.

Er ligt dan ook een forse aanslag op de toch al verzwakte liquiditeitspositie van ondernemingen in het verschiet, waarbij tevens de vraag rijst of de omzetten meteen weer naar de oorspronkelijke niveaus zullen terugveren.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat in de basis zeer levensvatbare ondernemingen zich in hun voortbestaan bedreigd zien als gevolg van de doorwerkende effecten van de huidige crisis.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ook in beginsel gezonde ondernemingen failliet zullen gaan is de faillissementswet per 1 januari 2021 aangepast door de invoering van de “Wet Homologatie Onderhands Akkoord”, een nieuw onderdeel dat erin voorziet dat belanghebbenden in een door de crisis verzwakte onderneming in staat worden gesteld zodanige maatregelen te treffen dat een faillissement en de daaruit onherroepelijk voortvloeiende schade kan worden vermeden.

Book Your

Appointment

Get Free

Appointment

You Can Easily

Join Our Team

WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Kort en goed maakt deze wet het mogelijk om de schuldpositie van een onderneming gesteund door een uitspraak van de rechtbank zodanig te saneren dat de onderneming haar activiteiten kan voortzetten en een faillissement kan worden vermeden.

Een beroep op de werking van deze nieuwe wet kan worden gedaan door alle belanghebbenden. Dat kunnen zijn schuldeisers, aandeelhouders, werknemers (OR of PVT) of door de onderneming zelf (haar directie).

Zodra een saneringstraject wordt opgestart dient dit (door een advocaat) te worden aangemeld bij de rechtbank met het verzoek tot het instellen van een zogenaamde “afkoelingsperiode”. Als dat is gedaan zal de rechtbank de behandeling van faillissementsaanvragen van derden voor ten minste 2 maanden en ten hoogste 8 maanden aanhouden (oftewel niet in behandeling nemen), om zo de onderneming de gelegenheid te bieden de beoogde herstructurering tot stand te brengen.

De schuldeisers worden ingedeeld in verschillende klassen, onder meer :

  • Preferente schuldeisers (belastingdienst, UWV e.d.)
  • Separatisten (schuldeisers met zekerheden zoals bijvoorbeeld banken)
  • Concurrente schuldeisers (handelscrediteuren en financiers zonder zekerheden)
  • Overige schuldeisers
  • Aandeelhouders

Aan schuldeisers wordt op basis van een aantal heldere analyses en berekeningen aangeboden een percentage van hun vordering te voldoen tegen finale kwijting. Dat wil zeggen dat het restant niet langer verschuldigd is en dus wordt kwijtgescholden. Uit die analyses en berekeningen moet ondermeer blijken dat :

  • De onderneming in een toestand verkeert waarin het aannemelijk is dat zij insolvent zal raken (niet meer aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen);
  • Het aanbod voor de schuldeisers uiteindelijk gunstiger is dan wanneer een faillissement zou worden uitgesproken;
  • Het aannemelijk is dat de continuïteit van de onderneming na acceptatie van het aangeboden akkoord is gewaarborgd;

Indien in slechts één van de klassen schuldeisers voor tweederde van de totale schuld in die klasse instemmen met het aangeboden akkoord kan het akkoord aan de bevoegde rechtbank ter homologatie (wettig verklaring) worden voorgelegd en geldt dat ook de schuldeisers die niet hebben ingestemd met het aangeboden voorstel -in alle klassen- wettelijk gebonden zijn alsnog in te stemmen met het aangeboden akkoord. Zo ontstaat wat ook wel wordt genoemd een “dwangakkoord”.

Onder de werking van deze nieuwe wetgeving is het tevens mogelijk lopende overeenkomsten (zijnde niet-arbeidsovereenkomsten) te ontbinden of te herzien. Denk daarbij aan bijvoorbeeld huurovereenkomsten en leaseovereenkomsten. In dat geval dient er wel rekening mee te worden gehouden dat schadeloosstelling verschuldigd is, die overigens dan ook weer onder het akkoord zal komen vallen.

De werking van de WHOA valt te vergelijken met de in de Verenigde Staten gehanteerde “Chapter 11”. Uit onderzoek is gebleken dat daar concurrente schuldeisers bij een dwangakkoord gemiddeld 52 % van hun vordering betaald kregen, terwijl in geval van faillissement deze groep schuldeisers nagenoeg nooit voor een uitkering aan bod komt. De nieuwe wet biedt dan ook een win-win situatie voor alle bij de onderneming betrokken partijen!

Wie komt in aanmerking?

De nieuwe wet richt zich niet alleen op grotere ondernemingen maar ook en met name op het midden- en kleinbedrijf. Uiteraard moet wel strikt aan een aantal voorwaarden worden voldaan om met enige zekerheid van succes aan een dergelijk traject te kunnen beginnen.

Zo moet het aan te bieden akkoord aan schuldeisers voor hen een duidelijk aantoonbaar voordeel opleveren ten opzichte van een faillissement en dient het aan te bieden percentage bij voorkeur niet lager dan 20% te belopen. Uiteraard dient ook de uitvoering van het akkoord te zijn gewaarborgd.

Stichting Continuüm heeft een quick-scan ontwikkeld aan de hand waarvan vrij snel kan worden vastgesteld of een onderneming er baat bij kan hebben om een dergelijk saneringstraject op te starten. Op basis van door de onderneming verstrekte actuele financiële- gegevens kan een voorlopige inschatting worden gemaakt of, en zoja op welke wijze de herstructurering kan worden ingezet.

Overigens kan van de WHOA ook gebruik worden gemaakt in gevallen waar bedrijfsbeëindiging (zonder faillissement) gewenst is. Met name de afkoelingsperiode biedt dan de mogelijkheid zonder de druk van dreigende faillissementsaanvragen de onderneming af te wikkelen zonder dat bestuurders en ondernemers het risico lopen persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

Deze quick-scan wordt door Stichting Continuüm uitgevoerd voor een vooraf overeen te komen vaste, sterk gereduceerde prijs die afhankelijk zal zijn van de omvang van de onderneming en de beschikbare (financiële-) informatie.

Wie is Stichting Continuüm?

Stichting Continuüm is een initiatief van herstructureringsdeskundige Gino Mion te Gorinchem.

Sedert 1989 heeft Gino zich volledig gericht op herstructurering van ondernemingen die in meer of mindere mate geconfronteerd werden met continuïteitsdreiging. Herfinanciering en aan- en verkoop van ondernemingen of onderdelen daarvan vormden daarin tevens een veel voorkomend onderdeel van de toegepaste remedies.

In samenwerking met een breed netwerk van extern deskundigen heeft hij in het verleden een aantal crediteurenakkoorden succesvol kunnen afronden en daarmee de betreffende ondernemingen uiteindelijk uit de gevarenzone kunnen loodsen. Dit netwerk van extern deskundigen en de daarmee beschikbare kennis, ervaring en creativiteit wordt gebundeld binnen de stichting.

Hierdoor is in ruime mate de noodzakelijke specialistische kennis op diverse terreinen (met name financieel en juridisch) voorhanden.

Wat wij doen

Stichting Continuüm staat ondernemingen of personen bij die als belanghebbenden met gebruikmaking van de nieuwe wetgeving de continuïteit van een of meerdere ondernemingen willen waarborgen.

 

Om de beoogde goedkeuring van de rechtbank (de homologatie) te verkrijgen moet aan een fors aantal zeer strikte voorwaarden worden voldaan, en dient een veelvoud aan berekeningen en stukken te worden opgesteld. Zo moet ondermeer worden aangetoond dat het aangeboden akkoord schuldeisers in een aanmerkelijk voordeliger positie brengt dan bij een faillissement. Dus zal moeten worden berekend wat de uitkomsten in het hypothetische geval van een faillissement voor schuldeisers betekenen, en zal voorts moeten worden vastgesteld welk percentage redelijkerwijs kan worden aangeboden tegen finale kwijting.

Vervolgens dient ook vanaf het moment dat de herstructurering bij de rechtbank is aangemeld (en de afkoelingsperiode ingaat) regelmatig met de rechtbank te worden gecommuniceerd. In bepaalde gevallen kan de rechtbank een “observator” aanstellen die doorlopend toezicht houdt op het verloop van het proces.

Van groot belang is ook de communicatie met de betreffende schuldeisers. Die worden immers gevraagd een fors offer te leveren en zullen terecht veel informatie, toelichting en uiterste transparantie eisen. Afhankelijk van de situatie zal dan ook het voorstel mogelijk in een gezamenlijke bijeenkomst moeten worden toegelicht voorafgaand aan de stemming, dan wel zal op verzoek van schuldeisers met een groot belang individueel toelichting worden verlangd en mogelijk onderhandeling met hen moeten plaatsvinden.

Herstructureringen gaan doorgaans gepaard met verschillen van inzichten tussen de betrokken partijen. Stichting Continuüm is als onpartijdige en onafhankelijke derde de aangewezen buffer tussen de diverse belanghebbenden om mogelijke geschillen in een vroeg stadium te beslechten.

Ook zal op gepaste wijze in conclaaf worden gegaan met de huisbankier en overige financiers. Voortzetting van bestaande kredietlijnen danwel het aangaan van nieuwe financieringsvormen zijn immers van groot belang voor de onderneming.

Stichting Continuüm is in hoge mate betrokken in het gehele proces, vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met de implementatie van het akkoord, variërend van het maken van de noodzakelijke berekeningen en stukken, de communicatie met de rechtbank en schuldeisers en met betrokken partijen die niet tot de groep schuldeisers behoren, tot en met het adviseren in de herstructurering van de onderneming na implementatie van het akkoord.

Veel gestelde vragen

Die worden door de rechtbank aangehouden (niet behandeld) tijdens de afkoelingsperiode, tot het akkoord ter homologatie wordt aangeboden aan de rechtbank.

Niet per definitie. Betalingsregelingen kunnen een onderdeel van het akkoord vormen, evenals omzettingen van de vordering in aandelen of obligaties.

Geen enkel. Werknemers zijn op geen enkele wijze partij in de procedure, behoudens als mogelijke initiators van de procedure.

Ja. In beginsel geldt voor belastingschulden de regel, zoals vastgelegd in de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,  dat de belastingdienst instemt met een akkoord mits het aangeboden percentage het dubbele bedraagt van hetgeen aan de overige schuldeisers is aangeboden. Momenteel buigt de Minister zich over versoepeling van deze regel, echter daarover is vooralsnog geen besluit genomen.

De quick-scan dient ertoe om een voorlopige inschatting te maken of aan de vereisten voor een akkoord kan worden voldaan en of een mogelijk aanbod aan schuldeisers voor hen een beduidend betere optie is dan in geval van faillissement. Voorts dient te worden bepaald of de continuïteit van de onderneming na het akkoord als gewaarborgd mag worden beschouwd.

In elk geval de laatste jaarrekeningen, en een actuele stand van zaken ten aanzien van de financiële positie van de onderneming, in het bijzonder de totale schuldpositie en hoe deze is samengesteld.

Voor een quick-scan wordt een vast, gematigd bedrag vooraf overeengekomen, afhankelijk van de grootte van de onderneming en van de beschikbare financiële informatie. Indien daaruit is gebleken dat de haalbaarheid van een saneringstraject vaststaat wordt een gedetailleerde kostenbegroting overlegd voor het vervolgtraject. Daarbij heeft Stichting Continuüm de mogelijkheden met sterk gereduceerde tariefstellingen te werken. Het staat de opdrachtgever aan de hand daarvan volledig vrij te beslissen of hij ervoor kiest met Stichting Continuüm het traject in te gaan.

Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

What People Say

Client Testimonial

Het laatste

Nieuws

De complexiteit van de materie maakt nadere toelichting in de meeste gevallen noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat Continuüm U daarin graag en volledig vrijblijvend voorziet.

Een verzoek daartoe kunt U richten aan:

Stichting Continuüm
Gino E. Mion

Contact